Өлзийттөмөр хааны зарлигаар байгуулсан Күнзийн сүм
2021-01-18 11:00:00