• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
v Жижиг, бичил аж ахуйн нэгжүүдэд тулгарсан бэрхшээлийг засгийн газар анхааран чухалчилж байна
Хятадын дотоодын жижиг, бичил аж ахуйн нэгжүүдэд тулгарсан хөрөнгө хуримтлуулахад хүндрэлтэй, хөрөнгө хуримтлуулахад зардал өндөр байгаа зэрэг асуудлыг засгийн газар дээд хэмжээнд анхаарч эхэллээ.
v Намын удирдах боловсон хүчин, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудын аудитын тогтоол гаргав
Тус аргачлал удирдах боловсон хүчний аудитын дүрмийг анх удаагаа тодорхой тогтоож, үүрэгт ажлын хугацаанд наад захдаа нэг удаа аудитын шалгалт хийх зорилготой юм байна.
Шинэ мэдээ
Дэлхий дахинд
Эдийн засаг
Webradio
Webvideo
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе