ХКН-ын төлөөлөгчдийн их хуралын түүхийн өнгөрөлт

Хурал

Цаг

Газар орон

Төлөөлөгчдийн тоо, нийт намын гишүүн

1-р хурал 1921оны 7-р сарын 23-31өдөр Шанхай→Жя Шин 13 төлөөлөгч,бүх улсд 50 гаруй намын гишүүн
2-р хурал 1922оны 7-р сарын 16-23өдөр Шанхай 12 төлөөлөгч,бүх улсд 195 намын гишүүн
3-р хурал 1923оны 6-р сарын 12-20 өдөр Гуанжүө 40 шахам төлөөлөгч,бүх улсд 420 намын гишүүн
4-р хурал 1925оны 1-р сарын 11-22 өдөр Шанхай 20 төлөөлөгч,бүх улсд 994 намын гишүүн
5-р хурал 1927оны 4-р сарын 27-5-р сарын 9 өдөр Ү Хань 82 төлөөлөгч,бүх улсд 57967 намын гишүүн
6-р хурал 1928оны 6-р сарын 18-7-р сарын 11өдөр Москова 142 төлөөлөгч оролцож,84 нь санал дэвшүүлэх эрхтэй
7-р хурал 1945оны 4-р сарын 23-6-р сарын 11өдөр Янь Ань 755 төлөөлөгч,бүх улсд 12сая 100 мянган намын гишүүн
8-р хурал 1956 оны 9-р сарын 15-27өдөр Бээжин 1026 төлөөлөгч,бүх улсд 10 сая 730 мянган намын гишүүн
9-р хурал 1969 оны 4-р сарын 1-24өдөр Бээжин 1512 төлөөлөгч,бүх улсд 22 сая намын гишүүн
10-р хурал 1973 оны 8-р сарын 24-28өдөр Бээжин 1249 төлөөлөгч,бүх улсд 28 сая намын гишүүн
11-р хурал 1977оны 8-р сарын 12-18өдөр Бээжин 1510 төлөөлөгч,бүх улсд 35 сая гаруй намын гишүүн
12-р хурал 1982 оны 9-р сарын 1-11өдөр Бээжин 1545 төлөөлөгч,бүх улсд 39сая 650 мянга гаруй намын гишүүн
13-р хурал 1987оны10-р сарын 25-11-р сарын 1өдөр Бээжин 1936 төлөөлөгч,үх улсд 46сая гаруй намын гишүүн
14-р хурал 1992 оны 10-р сарын 12-18өдөр Бээжин 2000 төлөөлөгч,51 сая гаруй намын гишүүн
15-р хурал 1997оны 9-р сарын 12-18өдөр Бээжин 2074 төлөөлөгч,59 сая гаруй намын гишүүн
16-р хурал 2002 оны 11-р сарын 8-14өдөр Бээжин 2120 төлөөлөгч,66 сая гаруй намын гишүүн
17-р хурал 2007 оны 10-р сарын 15-21өдө Бээжин 2220 төлөөлөгч,66 сая гаруй намын гишүүн